2012-04-27 11:00Nyheter

APL seminarium 2012

null

Hållbar affärsutveckling och grönare läkemedel i fokus

Torsdag den 19 april höll APL ett seminarium om hållbar affärsutveckling och grönare läkemedel på Sheraton Hotell i Stockholm.

Bland talarna fanns företrädare för läkemedelsbolagens branschorganisation LIF, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

APLs styrelseordförande, Johan Assarsson, berättade att APL vill ta ansvar för att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Syftet med seminariet var att bjuda in till gemensam dialog och ett gemensamt ansvarstagande, mellan läkemedelsbranschen, kundsidan och berörda myndigheter.

Eva Sjökvist Saers, VD APL, berättade att APL är stolt över att få tillverka livsviktiga läkemedel åt apoteken och vården. Eva tog också upp miljöarbetet och berättade att APL sedan länge har haft ett stort miljöengagemang och att företaget nu har börjat delta i landstingsupphandlingar, där leverantörerna enligt Eva möter allt tuffare krav kring miljö och hållbar utveckling.

APLs miljöchef, Zeljko Tucak, poängterade att APL har verksamhet i tre olika branscher, Life Science, Extempore och Apotek, mellan vilka utmaningarna skiljer sig. Gemensamma utmaningar menar Zeljko är antibiotikaresistens, avfall, djurförsök, grön kemi och resursbesparingar i processarbetet. Zeljkos lyfte fram varumärkesskada som en central risk vid bristfälligt arbete kring socialt ansvarstagande. En tydlig trend på området är att uppförandekoden i allt större utsträckning bestäms av kunden eller leverantören, inte företaget självt.

Branschen skulle främjas av bättre styrning, till exempel införandet av miljökontrollregler i Good Manufacturing Principles (GMP), subventionering av gröna läkemedel samt att konsumenten ska ges utrymme att göra ett aktivt miljöval.

Bengt Mattson, CSR ansvarig LIF, menar att begreppet gröna läkemedel bör ersättas av grönare läkemedel eller mindre miljöbelastande läkemedel. Bengt berättade om vad som gör ett läkemedel icke-grönt. Han nämnde de tre huvudkategorierna: hög toxicitet, persistens och bioackumulering. Vidare lyfte Bengt fram tillverkningsaspekter, t.ex. utsläpp av aktiva substanser, och exemplifierade detta med de extremt höga halterna av bredspektrum-antibiotika i renat vatten i Indiska Hyderabad. Även transporter och förpackning måste tas i beaktning, menade Bengt.

En nyhet är att EUs nya vattendirektiv nu kommer att inkludera reglering av ett antal farmaceutiska ämnen, till exempel antiinflammatoriska ämnen av typen diklofenak, antibiotika och olika könshormoner.

Bengt Mattson och LIF ser gärna att arbetet kring en framtida märkning och gradering av gröna läkemedel snabbas upp. Han lyfte fram ett premie- eller subventionssystem som en tänkbar lösning. Med gröna incitament och stimuleringsåtgärder kommer branschen få en knuff i rätt riktning, sa Bengt, och drar paralleller till miljöbilspremien. Svenska marknaden bör gå före.

Magnus Thyberg, SLL berättade kort om SLLs miljöpolicy och kraven vid upphandling.

Landstinget i Stockholms län skulle vara redo att betala mer för gröna läkemedel.


Charlotte Unger, LMV, inledde med att vara glatt överaskad över Bengt Mattsons och läkemedelsbranschens besked om att de är redo att vara med och betala för grönare läkemedel. Viljan finns hos industrin, konstaterade Charlotte.

Charlotte berättade att EU idag tar frågan om miljöpåverkan av läkemedel på betydligt större allvar än för bara 2-3 år sedan.

Fredrik Nilsson berättade om grundpremissen kring miljöpåverkan: Polluter pays, förorenaren betalar. Det är dock ofta inte realistiskt. Istället måste det till reglering, beskattning och tydliga GMPs.

TLV, som sköter systemet för läkemedelsförmåner, tror inte att subventionering eller användning av premier skulle fungera. Det reella samhällsvärdet hos gröna läkemedel kan aldrig fångas upp i ett sådant system, menar Fredrik. På frågan om det finns andra vägar än premier, t.ex. straffavgifter, svarade Fredrik att det skulle vara bökigt och problematiskt i dagens system. Samma gäller för premier och subventionering, eftersom subventionerade gröna läkemedel skulle ge konsekvenser för hela systemet.

Seminariet avslutades med en paneldebatt och alla var rörande eniga om att hoppet står till att integrera miljö- och hållbarhetsfrågor i GMP direktivet, men att det kan ta upp till 10 år att inkludera hållbarhet och gröna läkemedel i dessa. Panelen var också enig om att det är branschen som ska driva utvecklingen, och att beslutsfattarnas roll är att skapa förutsättningar för detta. Uppföljning lyftes också fram gemensamt som en central aspekt, och kanske viktigast av allt: att marknadsmodeller är viktiga. Hållbarhetsstrategier måste helt enkelt integreras med affärsstrategierna.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.