2020-04-28 15:07Pressmeddelande

Årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

APL utvecklar och tillverkar extempore och särläkemedel på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta.APL utvecklar och tillverkar extempore och särläkemedel på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta.

Idag avhöll Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) sin årsstämma i Kungens Kurva. Vid stämman omvaldes Johan Assarsson till ordförande och Eugen Steiner samt Agneta Edberg omvaldes till ledamöter. Till nya ledamöter valdes Göran Stiernstedt, Lotta Medelius Bredhe, Malin Sandquist och Kjell Johansson.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet.

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Bolagets riktlinjer är förenliga med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7).

Johan Assarsson omvaldes till ordförande och Eugen Steiner samt Agneta Edberg omvaldes till ledamöter. Till ny ledamöter valdes Göran Stiernstedt, Lotta Medelius Bredhe, Malin Sandquist och Kjell Johansson. Johan Assarsson föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till bolagets revisor med Ingrid Roman Hornberg som huvudansvarig revisor.

Ägaren passade också på att rikta ett stort tack till APLs personal, vd och styrelsen för ett väl genomfört år.Om APL

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom utveckling, analys och tillverkning av extempore, lagerberedningar och kontraktstillverkning. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta och är en ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien. Med cirka 500 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.