2016-05-03 12:00Pressmeddelande

Samverkan med patienten i fokus vid APLs seminarium

null

Stockholm, 3 maj 2016; I samband med APLs bolagsstämma den 21 april i Stockholm hölls ett seminarium med tema ”Individanpassade läkemedel – så samverkar vi för individens bästa”. Regeringens nystart av NLS, den nationella läkemedelsstrategin, tar avstamp i samverkan mellan olika aktörer inom vården i syfte att gynna patienten ur flera aspekter.     

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, välkomnades av Ulf Skough, affärsområdeschef Vård & Apotek APL, som var dagens moderator. Agneta Karlsson klargjorde den grundläggande tanken bakom regeringens nylansering av NLS under rubriken Den nya nationella läkemedelsstrategin.

– Den svenska hälso- och sjukvården ska vara i världsklass. För att nå dit måste läkemedelsområdet hålla hög kvalitet. Att tillgången till läkemedel ibland är ojämlik, att kostnaderna för läkemedel ökar samtidigt som samhällets möjligheter att finansiera dessa produkter inte är obegränsade, är utmaningar som måste hanteras för att vi även fortsättningsvis ska ha en sjukvård i världsklass, och för att vi ska kunna uppnå nationella läkemedelsstrategins vision om rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle, sa Agneta Karlsson.

Samverkan skapar flera positiva effekter inom områden som extemporeläkemedel vilket berör APL. Den elektroniska läkemedelsinstruktionen, ePed, som har vuxit fram inom barnmedicinen i Stockholms Läns Landsting, blir nu ett nationellt register där alla landsting samverkar. En av registrets drivande pionjärer är apotekare Per Nydert vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset. Per uttryckte glädje över att registret nu blir nationellt. Hans förhoppning är att erfarenheter från Sveriges alla landsting kommer att öka ePeds värde.

APLs affärsområdeschef Life science & Marknad, Michael Brobjer, framhöll i sitt anförande Överblick individanpassade läkemedel det stora värdet APLs barnanpassade läkemedel utgör för vården. Tjugo procent av all barnmedicin för åldern 0-6 månader utgörs av extemporeläkemedel.

Till den individanpassade vården räknas också särläkemedel. Det är läkemedel som är framtagna för någon av de 7000 sällsynta sjukdomar som identifierats. Antalet sällsynta sjukdomar som upptäcks ökar med hundra stycken per år. Ökningstakten beror på att man nu tittar mer på biologiska mekanismer och kan undergruppera sjukdomar. En sjukdom räknas som sällsynt när den drabbar högst fem av tiotusen personer. Eftersom allt fler sällsynta sjukdomar upptäcks kan cirka en halv miljon människor i Sverige vara drabbade.

– Sällsynta sjukdomar är sällsynta, men det är inte patienter med sällsynta sjukdomar! sa Michael Brobjer. Det är en stor utmaning som vården står inför med det växande antalet sällsynta sjukdomar, som ofta kräver behandling med mer kostsamma specialframtagna läkemedel.

I den nationella läkemedelsstrategin identifieras tre målområden: patienten, innovation och e-hälsa. APLs styrelseordförande Johan Assarsson är VD för Inera som ansvarar för landstingens gemensammae-hälsa, Vårdguiden. Johan konstaterade under rubriken E-hälsa – för individens bästa och samhällets fromma att e-hälsa kan fungera väldigt bra.

– Vi tar emot allt fler samtal på vårt nationella rådgivningsnummer. Det totala antalet besökare på vår app och webbsida ökar hela tiden. Vi tillhandahåller information och utvecklar en behandlingsplattform som möjliggör vård på distans, exempelvis för depression, tinnitus och ätstörningar, berättade Johan Assarsson.

Anne Hiselius är apotekare vid Landstinget i Jönköpings län. Hon talade på temat Sjukhusapotekets roll för individanpassad läkemedelsbehandling. Landstinget i Jönköping har tagit över beredningen av extempore som görs på sjukhuset.Hon efterlyste en tät dialog och samverkan med extemportetillverkare. På så sätt kan extemporetillverkare driva processen längre och förbereda extemporeläkemedel, som sedan används direkt i vården. Anne Hiselius betonade vikten av gemensamma rimlighetsbedömningar av den ekonomiska hållbarheten i vissa beställningar.

Eva Sjökvist Saers, VD APL, avslutade seminariet med en framåtblickande kommentar.

– De olika perspektiven som kommer fram när vi diskuterar individanpassade läkemedel ger dynamik och kraft.Vi har en gemensam vision om patientnytta, patientmakt och patientsäkerhet. Att människor själva kan söka information är ett stort steg mot en individanpassad vård. Det behövs också en fast struktur, som framkommer i den nationella läkemedelsstrategin.Nu finns de tekniska förutsättningarna för en hållbar individanpassad vård. Men det är också en samhällsfråga och vi måste gemensamt driva på utvecklingen.

Som tack för presentatörernas insats vid seminariet gav APL bidrag till välgörenhetsorganisationer, som presentatörerna själva fick välja ut. Bidragen gick till Unicef, UNHCR, Lilla Barnens Fond - forskningsfond för nyfödda, SOS Barnbyar, Individuell Människohjälp och Ung Cancer.

För mer information vänligen kontakta:

Eva Sjökvist Saers, VD. T: 010-447 96 10, E-post: eva.sjokvistsaers@apl.se

Michael Brobjer, Chef affärsområde Life science & Marknad. T: 010-447 96 11, E-post: michael.brobjer@apl.se

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 550 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och kan rädda liv. Läs mer om oss på apl.se.


Om APL

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. Vi är ledande kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien och etablerad partner för tjänster och produkter till apotek. Med våra 489 medarbetare och fyra produktionsanläggningar har vi resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs mer på www.apl.se.